Služby

Služby spoločnosti GILLGEO spol. s r.o.

Podklady pre projekty Inžinierska a priemyselná geodézia Kataster

Podklady pre projekty

Slide 1
Slide 2

 • rekognoskácia územia (prípravné práce)
 • tvorba polohopisných a výškopisných plánov
  • plošné stavby: individuálna bytová výstavba, obytné, obchodné a priemyselné stavebné celky
 • zameriavanie uličných a cestných koridorových pásov
  • líniové stavby: pre akékoľvek inžinierske siete – vodovody, kanalizácie, plynovody, produktovody, slaboprúdu, nízkeho napätia, vysokého napätia a pod…

Ku všetkým prácam sú dodané v tlači príslušné elaboráty vrátane štandardne požadovaných digitálnych súborov overené autorizovaným geodetom.

Inžinierska a priemyselná geodézia

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7

 • budovanie a zameranie vytyčovacích sietí a lokálnych vytyčovacích sietí
 • kontrolné merania pred začatím prác vrátane porovnania s projektom
 • meranie a výpočet kubatúr s posúdením voči projektom
 • zameriavanie a vytyčovanie jestvujúcich inžinierskych sietí v súčinnosti s ich správcami (aj ich prekládky)
 • vytyčovacie práce počas výstavby v súlade s objektovou skladbou
 • zameriavanie skutočných stavov – inžinierskych sietí pred zasypaním a všetkých ostatných novobudovaných objektov
 • monitoring stavebných objektov, pri ktorých je predpoklad priestorových zmien
 • tvorba dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby – podklady ku kolaudácii stavieb
 • projekty skutočného vyhotovenia (vrátane priečnych a pozdĺžnych rezov, kladačských plánov a pod…)
 • zameriavanie exteriérov a interiérov budov, 3D –modely, vizualizácie
 • vyhotovenie základnej mapy závodu

Ku všetkým prácam sú dodané v tlači príslušné elaboráty vrátane štandardne požadovaných digitálnych súborov overené autorizovaným geodetom.

Kataster

Slide 1
Slide 2
Slide 3

 • vyhotovovanie geometrických plánov (všetky druhy GP, vrátane identifikácie parciel, výkupové elaboráty….)
 • vytyčovanie hraníc pozemkov

Ku všetkým prácam sú dodané v tlači príslušné elaboráty overené katastrálnym úradom.